Ký Hợp đồng thực hiện dự án Dự án NOXH số 2 Lạng Sơn (Lạng Sơn Green Park) với UBND tỉnh Lạng Sơn